فیلمبرداری 360 درجه از کارگاه فرش بافی مشهد، چینی مقصود